Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

damagedsoul
Jesteś tak spragniona miłości, że zakochałabyś się w każdym kto okazałaby ci choć trochę zainteresowania.
— masz rację
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
damagedsoul
3923 37df 500
8496 4bef
damagedsoul
damagedsoul
damagedsoul
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
damagedsoul
1076 dd58 500
Wrocław mniej znany
damagedsoul
damagedsoul
3710 a5fd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
6407 2d08
damagedsoul
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
damagedsoul
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
1276 ffeb
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty

November 10 2018

damagedsoul
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
damagedsoul
damagedsoul
8811 51e2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl