Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

damagedsoul
21:58
damagedsoul
21:57
6889 afd2
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaSmilePlease SmilePlease
damagedsoul
21:55
21:53
4773 ff88 500
Reposted fromvhae vhae viadooomiiin dooomiiin
damagedsoul
21:52
Dobrze mi, kiedy jesteś.
damagedsoul
17:38
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
damagedsoul
17:38
6849 f115
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
damagedsoul
17:37

Chciałam cię ugryźć, ale uznałam, że jestem zbyt smutna.

Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty

August 26 2016

damagedsoul
13:21
damagedsoul
13:17
2701 7bd2 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

August 25 2016

damagedsoul
12:28
7869 cd28
Reposted fromMrSatan MrSatan viaJazziee Jazziee
damagedsoul
12:26
I want to sleep with you. No, I don't mean have sex. I mean sleep together. Under a blanket. In your bed.
— 23:14
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty

August 24 2016

damagedsoul
19:47
9872 dcb7
Reposted frommachinae machinae viaorangeugarte orangeugarte
19:47
6025 dabf
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
damagedsoul
17:27
0803 0276
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
damagedsoul
14:14
4880 feef 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
damagedsoul
14:13
3623 36ed
damagedsoul
14:12
Zamiast uciekać, pozwól się kochać.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMissMurder MissMurder
damagedsoul
14:09
3632 8986
Reposted fromhippocampvs hippocampvs viaMissMurder MissMurder
damagedsoul
14:08
8762 2a61
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl