Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

damagedsoul
9873 cc20
Reposted frommslexi mslexi viaeternaljourney eternaljourney
damagedsoul
Jest najlepszy, ale nigdy mu o tym nie mówiłam.
damagedsoul

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz viaAmericanlover Americanlover
damagedsoul
Reposted fromjasminum jasminum viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 16 2017

damagedsoul
Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniejsze od ciszy, lepiej milcz.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Zapasy z życiem"
damagedsoul
9710 3641 500
Reposted fromBrainDamage BrainDamage
damagedsoul
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viacytaty cytaty
damagedsoul
5268 204f
damagedsoul
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viarational rational
damagedsoul
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viarational rational
damagedsoul
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
1635 110e
damagedsoul
4000 4651
Reposted fromquerida querida viamountaindew mountaindew
damagedsoul
damagedsoul
9732 0146
Reposted fromsaiwala saiwala viamountaindew mountaindew
damagedsoul
4065 f5df
Reposted fromrominaplum rominaplum viamountaindew mountaindew
damagedsoul
9309 acce
Reposted fromoutline outline viamountaindew mountaindew
damagedsoul
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
damagedsoul
Nie łatwo patrzeć Ci w oczy wiedząc, że któregoś dnia, w moich, dostrzeżesz pragnienie bliskości, które coraz trudniej mi ukryć, a którego nigdy od Ciebie nie otrzymam…
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl